ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDAKİ 3573 SAYILI KANUNUN SAKIZ VE NEVİLERİYLE HARNUPLUKLARA DA TEŞMİLİNE DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 6777

    Kabul Tarihi: 09/07/1956

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/07/1956

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayı: 9358

    Madde 1 - Antep fıstığı ve harnupluk tesisi için sakız (Pistacia) nevileri olan menengiç (Pistacia Terebinthus L.), buttun (Pistacia Khinjuk), yabani sakız ("Mezdeki sakızı (Pistacia Lentiscus L.), adi sakız (Pistacia mutica, Fisch), Filistin, sakızı (Pistacia Palestina, Boiss") ağaçlarını aşılamak suretiyle istifade etmek istiyenler hakkında zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılmasına dair olan 3573 sayılı kanun ile mezkur kanunun 14 üncü maddesini değiştiren 3669 sayılı kanun ve bu kanunlara göre çıkarılan nizamnameler aynen tatbik olunur.

    Madde 2 - Bu tatbikat sakız ve nevilerinin ve yabani harnuplukların ayrı bulundukları yerlerde ayrı ayrı yapılabileceği gibi, zeytin, sakız ve nevileriyle yabani harnuplukların karışık olarak bulundukları yerlerde dahi bir arada tesis olunabilir.

    Madde 3 - Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu kanunun hükümlerini Adliye, Dahiliye, İktisat ve Ticaret ve Ziraat Vekilleri yerine getirir.

    Mevzuat Kanunlar